T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü 
 

Sıra

Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenilen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

1

Yurt Dışı Bakım Belgesi

 

-  Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu

(1 Adet Boş ve 1 Adet Muhtar Onaylı)

 

10 dk

2

Apostil Tasdik Şerhi

 

-  İlçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve Noter tasdikli belgeler

 

15 dk

3

Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri

-  Dilekçe

 

15 gün

(Başka kurumdan cevap istenecek ise 30 gün)

 

4

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

-  Dilekçe

15 gün

5

4483 Sayılı Kamu Görevlileri ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar

-  Şikayet Dilekçesi (Şikayet Edilen Memurun Adı, Soyadı ve Çalıştığı Kurum)

30 + 15 gün

6

Disiplin Cezasına İtiraz İşlemleri

-  İtiraz Dilekçesi

-  Cezaya İlişkin Karar

-  Disiplin Cezası Karar Tebellüğ Belgesi

20 gün

7

3091 Sayılı Kanun (Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz ve Müdahalenin Önlenmesi)

-  Başvuru Dilekçesi (Matbu Dilekçe Kaymakamlığımızda Mevcut)

-  Şikayet Edilenin Adı, Soyadı ve Adresi

-  Şikayete Konu Taşınmazın Adresi

15 gün

8

Görev Belgesi Müracaatları

-  Görev Belgesi Talep Dilekçesi veya Belgesi

30 Dk

9

Muhtar İzin Müracaatları

-  İzin Talep Dilekçesi (Muhtarlığa 1. Azanın Vekaleti Esastır)

30 Dk

10

Yıpranmış Kaybolmuş veya Çalınmış Resmi Mühür Müracaatı

 

-  Muhtarlık Mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığının belirtildiği Dilekçe

-  Çalınmış ise Kolluk Kuvvetlerince tutulan tutanak

-  Mühür Beratı

-  Resmi Mühür Yönetmeliğinde belirtilen hesaplardan birine yatırılmış mühür bedeli dekontu

 

 

30 gün

11

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı

-  Dilekçe

 

 

 

15 gün

 

 

 

12

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 Sayılı Kanunla Eklenen Ek-2 Madde Gereğince; Görevleri Nedeniyle Tahsis Edilen Ortak Kullanım Alanından (Dışarıdan Atanan Yönetici, Apartman Görevlisi,Bekçi) Tahliye İşlemi

 

 

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

-  Başvuruda bulunan yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği

-  Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı

-  İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname

 

 

15 gün

13

Lokal (İçkisiz/İçkili) İzin Belgesi Düzenlenmesi

 

 

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir

-  Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği

-  Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği

-  Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oybirliğiyle aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği

-  Yapı kullanma (iskan) izin belgesi

 

 

30 gün

14

Tüketici Sorunları Başvurusu

 

Matbu dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir

-  Fatura

-  Satış Fişi

-  Garanti Belgesi veya Sözleşme vb.

 

90 gün

15

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

 

Başvuru Belgeleri:

-  Matbu Dilekçe

-  İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı yada Belediyeden onaylı bir örneği

-  Vergi Levhası

-  Ruhsat Sahibinin/Sorumlu Müdürün nüfus cüzdanı fotokopisi

-  Telekomünikasyondan Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi

 

30 gün

16

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

-  Dilekçe

15 gün

17

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerine Muhtaçlık Kararı

 

-  Askerlik Şubesinden alınan asker olduğuna dair belge (Askerlik Durum Belgesi)

-  Nüfus Kayıt örneği (adres gösterir)

-  Muhtar onaylı form

 

7 gün

(Tahkikattan sonra)

18 Adi Sicil Belgesi Verilmesi - Dilekçe
- Nüfus Cüzdan veya Ehliyet İbrazı
30 Dk.

 

Başvuru esnasında yukarıda istenilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 İlk Müracaat Yeri                                                      İkinci Müracaat Yeri

İlçe Yazı İşleri Müdürü                                               Kaymakamlık

Adres  : Çukurova Kaymakamlığı                          Adres : Çukurova Kaymakamlığı

Tel       :      (322) 248 18 78                                    Tel      :  (322) 248 08 81

Faks    :      (322) 248 18 78                                    Fax     :  (322) 248 18 81