T.C.  
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ  
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA  
 SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Personel Giderleri  1- Ödeme Emri Belgesi 6 iş günü  
 2- Banka Listesi  
 3- Kesintiler Listesi   
 4- Personel Bildirimi  
 5- İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama yazısı.  
 6- Naklen atamalarda, atama onayı, işe başlama yazısı ve  
 Personel Nakil Bildirimi (Örnek:10 )
 7- Terfilerde, terfi onayı  
 (Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.).
 8- Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı.  
 9- Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde, yetkili makamın  
 onayı ve göreve başlama yazısı.
10-Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıklarının  
 ödenmesinde, harcama talimatı
11-Ücretli vekaletlerde, vekalet onayı ve işe başlama yazısı.  
12-İkinci görev ödemelerinde, ikinci görev onayı ve işe başlama yazısı.   
13-Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda, işe başlama yazısı.  
14-Malî yılın ilk ayına ait ödemelerde, personelin kıdem aylığına esas hizmet  
sürelerini gösterir liste
15-Aylık bordro say 2000i sistemi kapsamında hesaplananlar için kağıt  
ortamında verilmez
16-Şahıs Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payına ait dekont,makbuz,poliçe,sözleşme örneği v.b.(Gelir Vergisi Genel Tebliği No: 256)  
   
2 Ek Çalışma 1- Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü  
Karşılıkları 2- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13)  
  3- Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15 )  
  4- Öğretim yılının ilk ödeme belgesine bağlanan derslerin adını ve  
  haftalık ders saatini gösteren onay,
  5-Haftalık ders dağılım çizelgesi  
  6- Banka Listesi  
3 Sosyal 1- Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü  
Yardımlar 2- Aile yardımında;  aile yardımı bildirimi (Örnek : 14 )  
  3- Doğum yardımında; doğum olayının meydana geldiği yeri  
   ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi
  4- Ölüm yardımında; ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten  
   ilgilinin dilekçesi
4 Öğrenim 1- Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü  
Giderleri 2- Burs, harçlık, harç veya diğer sosyal yardımlarda; Öğrenci Giderleri  
   Bordrosu (Örnek : 24)
  3- Malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gereken onay  
5 Yolluklar 1- Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü  
2- Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;  Görevlendirme yazısı  
veya harcama talimatı, Geçici             
      Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),Yatacak yer temini için ödenen ücretlere  
 ilişkin fatura , 
3- Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; Atamalarda atama onayı,  
 diğer hallerde harcama talimatı, 
    Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28),Resmi mesafe haritasında  
gösterilmeyen yerler için yetkili
    mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli,  
4- Emekliler için ödenecek tazminatlarda; yetkili makamın onayı  
5- Uçakla yapılan seyahatlerde; yolcu bileti  
6- Taksi ile yapılan seyahatlerde; fatura veya perakende satış fişi ödeme  
kaydedici cihazlara ait satış fişi
7- Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde; görevlendirme yazısı  
veya harcama talimatı
8- Kurs veya okullara gönderilenler için; söz konusu sınav veya kursa katıldığını  
 gösteren belge
6 Tarifeye Bağlı 1- Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü  
Ödemeler 2- İlan giderlerinin ödenmesinde; Harcama talimatı, Fatura, İlanın hangi tarihte ve  
   hangi yayın aracıyla 
      yapıldığına ilişkin yazı veya tutanak  
  3- Sigorta giderlerinin ödenmesinde; Harcama talimatı,Sigorta poliçesi veya  
   zeyilname,
7 Seçim Giderleri 1- Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü  
2- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek:13)  
3- Harcama Talimatı  
4- Satınalmalarda, M.Y.H.B.Yönetmeliğinin satınalmalara ilişkin hükümlerine göre  
 işlem yapılır.
5- Seçim Giderlerinin Bütçe Emanetinden Ödenmesinde Dairesince Verilen Resmi  
 Yazı
8 Ulaştırma ve 1- Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü  
Haberleşme Giderleri 2- Fatura (Telefon görüşmelerinde resmi-özel ayırımı gösterir onaylı liste)  
9 Hakediş  Ödemeleri 1-Ödeme Emri Belgesi 4 iş günü  
2-Taahhüt Dosyası  
3-Fatura  
4-Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek:4) (Bakım onarım,taşıma,  
temizlik,yemek v.b. ödemelerinde)
5-Yapım İşleri Hakediş Raporu  (Örnek:3) (Yapım işleri ödemelerinde)  
6-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı (Hizmet ve Yapım  
 işlerinde standart formu)
7-Taşınır İşlem Fişi (Gereken Hallerde)  
8-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesi gereğince yapılan alımlarda  
 tevsik edici belge
9-İhaleli işlerde (Mal,Hizmet,Yapım)SGK’dan prim borcu olmadığına dair belge  
 veya ödeme emri belgesinin 
açıklama kısmına prim borcu sorgulaması yapıldı ve borcu yoktur şeklinde şerh  
 düşme (imzalı)
10 Elektrik Su Giderleri 1- Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü  
2- Fatura  
11 4734 sayılı Kanunun 1-Ödeme Emri Belgesi 4 iş günü  
3'üncü madde 2-Onay Belgesi  
kapsamında 3-Alım Komisyonu Kararı (Parasal limiti aşan mal ve hizmet alımlarında)  
alımlar 4-Düzenlenmesi gereken hallerde protokol  
  5-Fatura  
  6-Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek:4) (Hizmet alımlarında)  
  7-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı  
  8-Taşınır İşlem Fişi  
  9-Devlet Malzeme Ofisi Alımlarında 2;5,7 ve 8’inci maddedeki belgeler aranır.  
12 4734 sayılı 1-Ödeme Emri Belgesi 4 iş günü  
Kanun 2-Onay Belgesi  
22/dmaddesine göre 3-Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı  
alımlar 4-Sözleşme (Düzenlenmesi gerekli görülmüşse)   
  5-Fatura  
  6-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı  
  7-Taşınır İşlem Fişi  
13 Personel Nakil 1-Personel Nakil Bildirimi 15 dakika  
 İşlemleri
14 Vezne İşlemleri 1-İdari Para Cezalarına ait tahsilatlarda Cezaya ait Karar veya Tutanak 30 dakika  
2-Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri için Kasa Defteri ile birlikte Muhasebe Yetkilisi Mutemet Alındısı  
3-Başka Muhasebe Birimleri için yapılacak tahsilatlarda ödemeye ilişkin Karar veya Yazı  
4-Damga Vergisi,Harç ödemelerinde Resmi Yazı  
5-Kişilerden Alacaklar Hesabı için yapılacak tahsilatlarda,Harcama Biriminin Yazısı  
6-2022 sayılı Kanuna göre haksahiplerine yersiz ödenen tutarlar için SGK’nun yazısı  
7-Yetkili Memurlara Zimmetle Verilecek Değerli Kağıtlar için; Bordro  
8- Yetkili Memurların sattıkları Değerli Kağıt Bedelleri için; Muhasebe İşlem Fişi  
9- İhale İşlemlerinde, Dairesince Bildirilen Nakit Geçici Teminata ilişkin; Resmi Yazı  
10- İhale Üzerinde Kalan İstekliler ait Geçici/ Kesin Teminata ilişkin olarak Dairesince Verilen Resmi Yazı  
11- Kesin Teminat'a ilişkin Teminat Mektubu, Teyit İstem Yazısı, Teyit Yazısı ile Resmi Yazı  
12- Teminat iadelerinde; İadeye ilişkin Dairesince Verilen Yazı, SGK'dan prim borcu olmadığına ait yazı                             ( Piyasadan hazır halde alınan mallar için SGK yazısı aranmaz. )  
13- Üzerinde İhale Kalan İsteklilerin Geçici Teminatları, Kesin Teminatlarını yatırmadan iade edilmez.  
15 Taşınır 1-Yazı 2 iş günü  
İşlemleri 2-Taşınır İşlem Fişi  
16 Kişi Başvuru Yeterlidir. 1 iş günü  
Borçları  
       Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat : Çukurova  Malmüdürlüğü                         İkinci Müracaat             :Çukurva Kaymakamlığı
Adres Çukurova Malmüdürlüğü Adres :Çukurova Kaymakamlığı
Tel. 0322 2471778 Telefon :0322 2480881
Faks 0322 2471779 Faks :0322 2481881
e-posta vdeniz@muhasebat.gov.tr